Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Molekulové a oxidatívne mechanizmy kryokapacitácie
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Proces zmrazovania a rozmrazovania indukuje morfologické alebo biochemické kryogénne poškodenie samčích gamét, čo má za následok dysfunkciu spermií a zmeny v ich bunkových membránach. Expozícia spermií k nízkym teplotám skracuje ich kapacitačnú schopnosť, ktorá sa prejavuje zmenou membránovej lipidovej architektúry, membránovej permeability a redukovanú činnosť komunikačných kanálov. Tieto zmeny pripomínajú kapacitu a pravdepodobne znižujú dlhodobú pohyblivosť a životaschopnosť spermií. V súčasnosti je známy pojem "kryokapacitácia", ktorý zdôrazňuje skutočnosť, že kryokonzervačné postupy vyvolávajú zmeny v konsolidačnej architektúre spermie. Expozícia samčích gamét voči nízkym teplotám vedie takým zmenám v spermii, ktoré môžu ovplyvniť jej fertilizačný potenciál tak, že sa spermia stane menej stabilnou v samčom reprodukčnom trakte, čím sa podstatne skracuje čas potrebný na úspešné oplodnenie oocytu. Momentálne nie je možné takéto zmeny odlíšiť od skutočnej kapacitácie. Cieľom práce bude zisk nových vedomostí, ktoré umožnia rozlíšiť proces prirodzenej kapacitácie a kryokapacitácie, so špecifickým zameraním sa na úlohu redoxných mechanizmov a proteínových profilov v procese prirodzenej a mrazom vyvolanej kapacitácie bovinných spermií. Metodológia práce bude zameraná na: (1) determináciu úloh špecifických voľných radikálov (superoxid, peroxid vodíka, hydroxylový radikál) v procese kapacitácie a kryokapacitácie, predovšetkým v súvislosti s oxidatívnymi modifikáciami štruktúr samčích reprodukčných buniek s využitím fluorimetrických a luminometrických analýz, a (2) popísať zmeny v štruktúre, funkcii a proteínových profiloch spermií v dôsledku prirodzenej kapacitácie a kryokapacitácie s pomocou systému CASA, fluorescenčných markerov a Western blottingu. Praktický cieľ projektu bude zameraný na zlepšenie úrovne i možností kryoprezervácie spermií a zabezpečenia vysokokvalitnej post-kryoprezervačnej vzorky v chovateľskej praxi, zohľadňujúc ochranu kryoprezervovanej vzorky pred predčasnou kapacitáciou.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MBI molekulárna biológia