Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
State of topic: approved (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Vegetable Production - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Summary: Rastliny rastúce voľne v prírode ľudia po mnoho tisícročí využívali ako potravu, na liečenie, ale aj na ďalšie spracovanie. Nakoľko poľnohospodárstvo zaberá čoraz viac pôdy, zostáva čoraz menej priestoru pre divorastúce rastliny, preto sa viaceré z nich stávajú vzácnymi. Každé prostredie má charakteristické druhové zastúpenie divorastúcich rastlín. Cieľom bakalárskej práce bude získanie a spracovanie najnovších údajov z odbornej a vedeckej domácej i zahraničnej literatúry o charakteristike a obsahových látkach vrátane sekundárnych metabolitov nachádzajúcich sa v divorastúcich rastlinách.

There are no limitations of the topic