Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Abstrakt: Rastliny rastúce voľne v prírode ľudia po mnoho tisícročí využívali ako potravu, na liečenie, ale aj na ďalšie spracovanie. Nakoľko poľnohospodárstvo zaberá čoraz viac pôdy, zostáva čoraz menej priestoru pre divorastúce rastliny, preto sa viaceré z nich stávajú vzácnymi. Každé prostredie má charakteristické druhové zastúpenie divorastúcich rastlín. Cieľom bakalárskej práce bude získanie a spracovanie najnovších údajov z odbornej a vedeckej domácej i zahraničnej literatúry o charakteristike a obsahových látkach vrátane sekundárnych metabolitov nachádzajúcich sa v divorastúcich rastlinách.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia