Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie nových optických senzorov pre štúdium limitov fotosyntetickej produkcie plodín v podmienkach environmentálnych stresov (denné štúdium)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Abstrakt: Hlavným vedeckým cieľom dizertačnej práce bude testovanie využiteľnosti neinvazívnych metód a prístupov s využitím úplne nových zariadení a senzorov a hodnotenie vzťahu meraných parametrov ku kľúčovým rastovo-produkčným ukazovateľom a tolerancii na kľúčové faktory prostredia. Práca bude primárne zameraná na hodnotenie genetických zdrojov v kontrolovaných podmienkach a v celovegetačných nádobových a poľných pokusoch. Základnou biologickým materiálom budú genetické zdroje pšenice, no práca bude otvorená pre testovanie a verifikáciu metód aj na iných rastlinných modeloch. Testované metódy budú zamerané predovšetkým na fotosyntetické, fotoprotekčné a štrukturálne ukazovatele. Výsledkom práce budú jednak teoretické poznatky, ktoré majú veľký potenciál pre akceptovanie a publikovanie v kvalitných vedeckých periodikách, súčasne výsledky prispejú pre dopracovanie komplexných metodík fenotypovania genetických zdrojov plodín, s presahom do praktických aplikácií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-FPD fyziológia plodín a drevín