Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Silymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Abstrakt:
Pre cielenú produkciu v agroekologických podmienkach je nutné vyskúmať nové možnosti zvýšenia produkčných a kvalitatívnych charakteristík farmaceuticky požadovanej suroviny – Silybi mariani fructus v súlade s požiadavkami Ph.Eur. (Európsky liekopis) v nadväznosti na potreby spracovateľov. Väzba na výskum katedry: Obsahová náplň a zameranie práce je súčasťou nepretržitej výskumnej činnosti KUPH od roku 2002 v oblasti produkcie Silybum marianum, naposledy v projekte VEGA 1/0544/13: Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (2013-2016). Poľný pokus kontinuálne pokračoval aj v roku 2018, k čomu boli podané dva nové návrhy projektov v rokoch 2016 (schválený, nefinancovaný) a 2017: VEGA 1/0631/18: Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (schválený, nefinancovaný). V roku 2018: VEGA 1/0487/19: Resilencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Milan Macák, zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Doba riešenia projektu: 2019-2022 (schválený, rozhodnutie o financovaní k 28. 2. 2019 nie je k dispozícii). Dizertačná práca bude riešená v nadväznosti na pripravovaný projekt Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity, ITMS: NFP313010V344, časť zameraná na využitie liečivých rastlín v liečbe obezity (pestrec mariánsky a rôzne druhy rastlín obsahujúce glukokiníny a flavonoidy). Vedecký cieľ: analyzovať kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie jednotlivých komponentov silymarínového komplexu v nažkách pestreca mariánskeho pestovaného v rôznych agroekologických podmienkach, vo variantoch so zastúpením odrôd rôznej proveniencie. Metodické zámery: experimentálne overenie jednotlivých frakcií silymarínového komplexu v nažkách pestreca marianského dopestovaného v rôznych agroekologických podmienkach v priebehu vegetačných rokov 2020 až 2022. Výsledky budú porovnávané s výsledkami dosiahnutými pri rôznych odrodách pestovaných na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a ďalších európskych štátoch. Hlavným hodnoteným kvantitatívnym prvkom bude úroda nažiek (g.m-2, kg.ha-1) a kvalitatívnym obsahom silymarínového komplexu (g.kg-1) stanoveným HPLC a jeho výťažnosťou (kg.ha-1). Výsledky budú porovnávané so štandardom INA Method 115.000. Očakávané prínosy: Prínosom bude aktualizácia súčasných vedeckých poznatkov z produkcie pestreca mariánskeho a kvality dosiahnutej úrody v rôznych agroekologických podmienkach Európskej únie. Nové a originálne výsledky budú publikované formou vedeckých príspevkov WOS a Scopus, osobitne v SJR Quartile1/Agricultural and Biological Sciences. Požiadavky na uchádzača: absolvent SPU v Nitre alebo slovenskej VVŠ, aktívna znalosť anglického jazyka, resp. svetového cudzieho jazyka, aktívna účasť na vedeckej konferencii študentov, prípadne publikované výsledky vyplývajúce zo záverov diplomovej práce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-VRP všeobecná rastlinná produkcia