Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Silymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)
State of topic:
approved (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Sustainable Agriculture and Herbology - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Pre cielenú produkciu v agroekologických podmienkach je nutné vyskúmať nové možnosti zvýšenia produkčných a kvalitatívnych charakteristík farmaceuticky požadovanej suroviny – Silybi mariani fructus v súlade s požiadavkami Ph.Eur. (Európsky liekopis) v nadväznosti na potreby spracovateľov. Väzba na výskum katedry: Obsahová náplň a zameranie práce je súčasťou nepretržitej výskumnej činnosti KUPH od roku 2002 v oblasti produkcie Silybum marianum, naposledy v projekte VEGA 1/0544/13: Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (2013-2016). Poľný pokus kontinuálne pokračoval aj v roku 2018, k čomu boli podané dva nové návrhy projektov v rokoch 2016 (schválený, nefinancovaný) a 2017: VEGA 1/0631/18: Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (schválený, nefinancovaný). V roku 2018: VEGA 1/0487/19: Resilencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Milan Macák, zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Doba riešenia projektu: 2019-2022 (schválený, rozhodnutie o financovaní k 28. 2. 2019 nie je k dispozícii). Dizertačná práca bude riešená v nadväznosti na pripravovaný projekt Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity, ITMS: NFP313010V344, časť zameraná na využitie liečivých rastlín v liečbe obezity (pestrec mariánsky a rôzne druhy rastlín obsahujúce glukokiníny a flavonoidy). Vedecký cieľ: analyzovať kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie jednotlivých komponentov silymarínového komplexu v nažkách pestreca mariánskeho pestovaného v rôznych agroekologických podmienkach, vo variantoch so zastúpením odrôd rôznej proveniencie. Metodické zámery: experimentálne overenie jednotlivých frakcií silymarínového komplexu v nažkách pestreca marianského dopestovaného v rôznych agroekologických podmienkach v priebehu vegetačných rokov 2020 až 2022. Výsledky budú porovnávané s výsledkami dosiahnutými pri rôznych odrodách pestovaných na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a ďalších európskych štátoch. Hlavným hodnoteným kvantitatívnym prvkom bude úroda nažiek (g.m-2, kg.ha-1) a kvalitatívnym obsahom silymarínového komplexu (g.kg-1) stanoveným HPLC a jeho výťažnosťou (kg.ha-1). Výsledky budú porovnávané so štandardom INA Method 115.000. Očakávané prínosy: Prínosom bude aktualizácia súčasných vedeckých poznatkov z produkcie pestreca mariánskeho a kvality dosiahnutej úrody v rôznych agroekologických podmienkach Európskej únie. Nové a originálne výsledky budú publikované formou vedeckých príspevkov WOS a Scopus, osobitne v SJR Quartile1/Agricultural and Biological Sciences. Požiadavky na uchádzača: absolvent SPU v Nitre alebo slovenskej VVŠ, aktívna znalosť anglického jazyka, resp. svetového cudzieho jazyka, aktívna účasť na vedeckej konferencii študentov, prípadne publikované výsledky vyplývajúce zo záverov diplomovej práce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-VRP General Plant Production