Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Silymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Abstrakt: Pre cielenú produkciu v agroekologických podmienkach je nutné vyskúmať nové možnosti zvýšenia produkčných a kvalitatívnych charakteristík farmaceuticky požadovanej suroviny – Silybi mariani fructus v súlade s požiadavkami Ph.Eur. (Európsky liekopis) v nadväznosti na potreby spracovateľov. Väzba na výskum katedry: Obsahová náplň a zameranie práce je súčasťou nepretržitej výskumnej činnosti KUPH od roku 2002 v oblasti produkcie Silybum marianum, naposledy v projekte VEGA 1/0544/13: Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (2013-2016). Poľný pokus kontinuálne pokračoval aj v roku 2018, k čomu boli podané dva nové návrhy projektov v rokoch 2016 (schválený, nefinancovaný) a 2017: VEGA 1/0631/18: Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (schválený, nefinancovaný). V roku 2018: VEGA 1/0487/19: Resilencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Milan Macák, zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Doba riešenia projektu: 2019-2022 (schválený, rozhodnutie o financovaní k 28. 2. 2019 nie je k dispozícii). Dizertačná práca bude riešená v nadväznosti na pripravovaný projekt Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity, ITMS: NFP313010V344, časť zameraná na využitie liečivých rastlín v liečbe obezity (pestrec mariánsky a rôzne druhy rastlín obsahujúce glukokiníny a flavonoidy). Vedecký cieľ: analyzovať kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie jednotlivých komponentov silymarínového komplexu v nažkách pestreca mariánskeho pestovaného v rôznych agroekologických podmienkach, vo variantoch so zastúpením odrôd rôznej proveniencie. Metodické zámery: experimentálne overenie jednotlivých frakcií silymarínového komplexu v nažkách pestreca marianského dopestovaného v rôznych agroekologických podmienkach v priebehu vegetačných rokov 2020 až 2022. Výsledky budú porovnávané s výsledkami dosiahnutými pri rôznych odrodách pestovaných na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a ďalších európskych štátoch. Hlavným hodnoteným kvantitatívnym prvkom bude úroda nažiek (g.m-2, kg.ha-1) a kvalitatívnym obsahom silymarínového komplexu (g.kg-1) stanoveným HPLC a jeho výťažnosťou (kg.ha-1). Výsledky budú porovnávané so štandardom INA Method 115.000. Očakávané prínosy: Prínosom bude aktualizácia súčasných vedeckých poznatkov z produkcie pestreca mariánskeho a kvality dosiahnutej úrody v rôznych agroekologických podmienkach Európskej únie. Nové a originálne výsledky budú publikované formou vedeckých príspevkov WOS a Scopus, osobitne v SJR Quartile1/Agricultural and Biological Sciences. Požiadavky na uchádzača: absolvent SPU v Nitre alebo slovenskej VVŠ, aktívna znalosť anglického jazyka, resp. svetového cudzieho jazyka, aktívna účasť na vedeckej konferencii študentov, prípadne publikované výsledky vyplývajúce zo záverov diplomovej práce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VRP všeobecná rastlinná produkcia