Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Flourescenčné analýzy králičích kmeňvých buniek izolovaných z tuku
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Uchovávanie živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach ex situ in vitro sa realizuje formou kryouchovávania pohlavných buniek (spermií, oocytov, embryí) alebo kmeňových buniek. Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté a preto je dôležitá kontrola kvality zmrazovaných buniek. Cieľom práce bude hodnotenie kvality kryouchovávaných vzoriek (králičie kmeňové bunky izolované z tuku)pomocou fluorescenčných metód ako fluorescenčná prietoková cytometria.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia