Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Kvalita spermií baranov zošľachtenej valašky
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
V súvislosti s chovom národných plemien oviec, vrátane zošľachtenej valašky,rovnako ako vo svete, ani na Slovensku nemožno dosiahnuť výraznejší genetický pokrok v chove jednotlivých plemien bez aplikácie moderných metód genetického hodnotenia baranov a bahníc využívaných v reprodukčnom procese. Riešenie problematiky reprodukcie v chove oviec je úzko spojené aj s aplikáciou umelej inseminácie. Čiastočným riešením tejto otázky je inseminácia oviec spermou krátkodobo konzervovanou v tekutom stave. Je však potrebné zdokonaliť konzerváciu spermy hlbokým zmrazením, pretože táto metóda má zatiaľ nepresvedčivé výsledky v umelej inseminácii oviec.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia