Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Anorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Prítomnosť ťažkých kovov (napr. Cu, Zn, Cd a Pb) v zložkách životného prostredia je stálym a aktuálnym problémom. Riziko kontaminácie resp. sledovanie bezpečnosti potravín s dopadom na zdravie obyvateľstva je významné aj vo vodách určených na pitné účely (k priamej spotrebe).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia