Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie fenomických prístupov na identifikáciu vlastností genetických zdrojov listovej zeleniny v meniacich sa podmienkach prostredia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Fenomika je vznikajúca transdisciplína venovaná systematickému štúdiu fenotypov, ktorá sa v súčasnosti aplikuje do hlbšieho výskumu rastlín. Kľúčovým cieľom biológie plodín je v súčasnosti pochopiť fenotypové charakteristiky v meniacom sa prostredí. Fenotypová variácia sa vytvára prostredníctvom komplexnej siete interakcií medzi genotypom a prostredím a takáto mapa typu "genotyp-fenotyp" je nedostupná bez podrobných fenotypových údajov, ktoré umožňujú študovať tieto interakcie. Pre genetické zlepšenie plodín je potrebná identifikácia žiaducich genotypov so zaujímavými znakmi. Preto je nevyhnutné, aby sa pre charakteristiku fenotypu šľachtiteľských materiálov presne používali vysoko výkonné fenomické nástroje v prirodzených, kontrolovaných a extrémnych podmienkach prostredia. V dizertačnom projekte sa budú pre štúdium genetických zdrojov využívať tradičné fyziologické prístupy a analýzy fluorescencie chlorofylu vo fotosyntetizujúcich listoch, metódami charakterizujúcimi optické vlastnosti listov a ich metabolickú flexibilitu, využitím multi- a hyper- spektrálnych analýz.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-FPD fyziológia plodín a drevín