Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Summary:
Predkladaná práca je zameraná na analýzu rizika požiarov v agrorezorte, konkrétne v odvetví poľnohospodárstva z pohľadu štatistického sledovania požiarovosti so zameraním na Nitriansky kraj. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je analyzovať situáciu v Nitrianskom kraji v uvedenom odvetví národného hospodárstva a navrhnúť opatrenia na elimináciu rizika vzniku nežiadúcich situácií, ktoré v konečnom dôsledku vedú k značným škodám na majetku právnických ako aj fyzických osôb.

There are no limitations of the topic