Prehľad vypísaných tém - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Abstrakt: Predkladaná práca je zameraná na analýzu rizika požiarov v agrorezorte, konkrétne v odvetví poľnohospodárstva z pohľadu štatistického sledovania požiarovosti so zameraním na Nitriansky kraj. Cieľom predkladanej bakalárskej práce je analyzovať situáciu v Nitrianskom kraji v uvedenom odvetví národného hospodárstva a navrhnúť opatrenia na elimináciu rizika vzniku nežiadúcich situácií, ktoré v konečnom dôsledku vedú k značným škodám na majetku právnických ako aj fyzických osôb.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia