Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Abstrakt: Slovenská vláda pripravuje „zásadný dokument“, ktorý by mal predostrieť stratégiu budúcnosti PÚ na najbližších 30 rokov. Predpokladá sa, že zo štátneho rozpočtu bude na nové projekty PÚ vyčlenených cca 800 až 850 mil. eur na 30 rokov, čo predstavuje okolo 120 projektov ročne. Projekty PÚ sú veľmi žiadané, nakoľko sú procesom, ktorý dokáže riešiť súčasné horúce témy, ktoré sú príčinami mnohých nepokojov a nezhôd – nájmy, dotácie a pod. A práve z tohto dôvodu je/bude veľký dopyt po nich. Obmedzené peňažné prostriedky neumožnia začať projektovanie vo všetkých katastrálnych územiach SR, ktoré tento proces požadujú. Táto skutočnosť vyvoláva nedôveru voči zadávateľom, či budú do procesu výberu zaradené najmä tie územia, ktoré to naozaj najviac potrebujú. Existujú pochybnosti, že by sa mohol zopakovať stav z minulosti, keď pri výbere území mali prioritu aj lokality, kde boli výsledné prínosy menšie ako mohli byť v iných územiach. Okrem uvedenej skutočnosti je tu aj obava, že poradovník území, ktorý vzíde z terajších snáh, bude viac prioritizovať vlastnícku časť benefitov pred krajinárskymi. Cieľom práce je ponúknuť novú metodiku výberu katastrálnych území pre nové projekty PÚ založenú na vyváženom posúdení ako vlastníckych tak aj krajinárskych kritérií.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KId krajinné inžinierstvo