Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Slovenská vláda pripravuje „zásadný dokument“, ktorý by mal predostrieť stratégiu budúcnosti PÚ na najbližších 30 rokov. Predpokladá sa, že zo štátneho rozpočtu bude na nové projekty PÚ vyčlenených cca 800 až 850 mil. eur na 30 rokov, čo predstavuje okolo 120 projektov ročne. Projekty PÚ sú veľmi žiadané, nakoľko sú procesom, ktorý dokáže riešiť súčasné horúce témy, ktoré sú príčinami mnohých nepokojov a nezhôd – nájmy, dotácie a pod. A práve z tohto dôvodu je/bude veľký dopyt po nich. Obmedzené peňažné prostriedky neumožnia začať projektovanie vo všetkých katastrálnych územiach SR, ktoré tento proces požadujú. Táto skutočnosť vyvoláva nedôveru voči zadávateľom, či budú do procesu výberu zaradené najmä tie územia, ktoré to naozaj najviac potrebujú. Existujú pochybnosti, že by sa mohol zopakovať stav z minulosti, keď pri výbere území mali prioritu aj lokality, kde boli výsledné prínosy menšie ako mohli byť v iných územiach. Okrem uvedenej skutočnosti je tu aj obava, že poradovník území, ktorý vzíde z terajších snáh, bude viac prioritizovať vlastnícku časť benefitov pred krajinárskymi. Cieľom práce je ponúknuť novú metodiku výberu katastrálnych území pre nové projekty PÚ založenú na vyváženom posúdení ako vlastníckych tak aj krajinárskych kritérií.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-LE Landscape Engineering