Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh metodiky výberu katastrálnych území pre zadávanie projektov pozemkových úprav
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Abstrakt: Slovenská vláda pripravuje „zásadný dokument“, ktorý by mal predostrieť stratégiu budúcnosti PÚ na najbližších 30 rokov. Predpokladá sa, že zo štátneho rozpočtu bude na nové projekty PÚ vyčlenených cca 800 až 850 mil. eur na 30 rokov, čo predstavuje okolo 120 projektov ročne. Projekty PÚ sú veľmi žiadané, nakoľko sú procesom, ktorý dokáže riešiť súčasné horúce témy, ktoré sú príčinami mnohých nepokojov a nezhôd – nájmy, dotácie a pod. A práve z tohto dôvodu je/bude veľký dopyt po nich. Obmedzené peňažné prostriedky neumožnia začať projektovanie vo všetkých katastrálnych územiach SR, ktoré tento proces požadujú. Táto skutočnosť vyvoláva nedôveru voči zadávateľom, či budú do procesu výberu zaradené najmä tie územia, ktoré to naozaj najviac potrebujú. Existujú pochybnosti, že by sa mohol zopakovať stav z minulosti, keď pri výbere území mali prioritu aj lokality, kde boli výsledné prínosy menšie ako mohli byť v iných územiach. Okrem uvedenej skutočnosti je tu aj obava, že poradovník území, ktorý vzíde z terajších snáh, bude viac prioritizovať vlastnícku časť benefitov pred krajinárskymi. Cieľom práce je ponúknuť novú metodiku výberu katastrálnych území pre nové projekty PÚ založenú na vyváženom posúdení ako vlastníckych tak aj krajinárskych kritérií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo