Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Prejavy spektrálnych charakteristík rastlín pestovaných na substráte z kompostární určených na recykláciu kuchynského odpadu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Abstrakt: Všetky procesy v rastline sú viazané na vodu, ktorá je základom pre rast rastlín a jej úbytok sa prejavuje na kondícii rastliny, čo sa môže zaznamenať pomocou spektrálnych pásiem. Rastliny absorbujú a odrážajú svetlo inak v závislosti od tejto vlnovej dĺžky. Rastliny typicky absorbujú modré svetlo a červené svetlo, pričom odrážajú určité zelené svetlo. Odrážajú aj oveľa väčšie množstvo blízkeho infračerveného (NIR) svetla, ktoré nie je viditeľné pre ľudské oko, ale je viditeľné pre infračervené snímače. Cieľom je sledovanie spektrálnych charakteristík listov rastlín rastúcich na recyklovaných substrátoch z kompostérov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo