Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Vplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov z pôdy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Mitigačné opatrenia, ktorých cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov, sa stávajú čoraz dôležitejšie, najmä vo vzťahu ku globálnej politike v oblasti zmeny klímy ako aj legislativy EÚ zahŕňajúc strategické aktivity Slovenskej republiky, ktorými sa SR aktívne podieľa na plnení záväzkov v oblasti zmeny klímy. Ambície týchto legislatívnych nástrojov a dosiahnutie trvalo udržateľnej intenzifikácie poľnohospodárstva bude možné len v prípade, ak budeme detailne poznať príčiny a procesy, ktoré sú zodpovedné za produkciu N2O a CO2 z pôdy, pretože to umožní implementáciu navrhnutých mitigačných opatrení do praxe. Biouhlie je produkt tepelnej degradácie biomasy bohatý na uhlík. Tzv. „Terra Preta“ koncept je zodpovedný za nedávne zvýšenie záujmu o výskum biouhlia, ktorý je podnietený hlavnými globálnymi problémami: klimatickou zmenou a potrebou rozvoja udržateľných poľnohospodárskych systémov. Bolo publikovaných niekoľko pozitívnych dopadov biouhlia aplikovaného do pôdy na zmiernenie klimatickej zmeny (Lehmann, 2007) prostredníctvom ukladania zásob uhlíka v pôde a znižovania emisií skleníkových plynov z pôdy, zlepšovania kvality pôdy a produkcie plodín. Cieľom dizertačnej práce je hodnotenie vplyvu aplikácie biouhlia do pôdy na emisie skleníkových plynov (N2O a CO2) a návrh opatrení na zníženie emisií (GHGs) bez negatívneho, resp. s pozitívnym dopadom na kvalitu pôdy a úrody poľných plodín. Súčasťou práce bude aj modelovanie emisií (GHGs) k časovým horizontom očakávanej klimatickej zmeny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo