Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na pôdnu hydrológiu opustených polí
State of topic: approved (Ing. Ján Čimo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Biometeorology and Hydrology - FZKI
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľubomír Lichner, DrSc.
Summary: Vegetácia v každom sukcesnom štádiu mení vlastnosti pôdy a mikroklímu. Vegetáciou indukovaná vodoodpudivosť pôdy môže mať za následok zníženie infiltrácie vody do pôdy, nestabilné čelo zmáčania, prúdenie preferovanými dráhami, heterogenitu vlhkosti pôdy a zmenšenie vyparovania v dôsledku hydrofóbnej kapilárnej bariéry vytvorenej na povrchu pôdy. Cieľom práce je zistenie závislostí medzi hydrofyzikálnymi parametrami (hydraulická vodivosť, sorptivita pre vodu a etanol), parametrami vodoodpudivosti (čas vniku kvapky vody do pôdy, čas zániku vodoodpudivosti, index vodoodpudivosti a modifikovaný index vodoodpudivosti) a dobou trvania sekundárnej sukcesie na poliach opustených v rôznych časoch (analýza spojená s náhradou priestoru za čas). Ďalším cieľom práce je zistenie vplyvu doby trvania sekundárnej sukcesie na opustených poliach na pôdnohydrologické procesy (infiltráciu, prúdenie vody v pôde, vyparovanie) a vlhkostný režim pôdneho profilu.

There are no limitations of the topic