Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Abstrakt: Vodný režim rastlín predstavuje hospodárenie rastlín s vodou od jej príjmu, transportu, spotreby až po výdaj. Je daný genetickou konštitúciou druhu umožňujúcou čeliť aktuálnemu pôsobeniu faktorov prostredia (alebo ich využiť) cielenými fenotypickými adaptáciami. Najčastejšie ide o kombinácie anatomických, morfologických a funkčných prispôsobení voči nedostatku vody v pôde .Základnou podmienkou dosahovania maximálnych úrod poľnohospodárskych plodín je, aby tvorba úrod danej rastliny prebiehala pri určitom stupni rovnováhy medzi teplotami a zrážkami, pričom tento stupeň rovnováhy je pre danú plodinu a stupeň jej vývoja celkom špecifický. Podstata riešenia tkvie v optimalizácii termínu dodania závlahy. Pomocou metód DPZ je možné stanoviť rastové indexy rastlín, popisujúce aktuálny vodný stres. Meraním dendrologických zmien vieme monitorovať odozvy rastlín na vonkajšie vplyvy. Synergiou týchto dvoch parametrov a monitoringom pôdnej vlhkosti aj cestou sledovania zmien potenciálu pôdnej vody môžu výsledky práce poskytnúť základ pre praktické riadenie prevádzky závlah s čo možno najnižšími ekonomickými a technologickými vstupmi. Výsledky by tak našli čo najširšie vedecké a praktické uplatnenie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo