Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza významu, potreby a rozvoja vodárenských nádrží na severovýchode Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: Pri hodnotení nádrží, postavených za doterajšie obdobie na území Slovenska vidíme, že ich podiel v mnohých oblastiach spoločnosti je významný. Ak zvážime fakt, že Slovensko je súčasťou hydrologickej strechy Európy, z čoho vyplýva veľká rozkolísanosť prietokov v korytách riek, potom nádrže – či už ochranné, ale aj zásobné tu majú svoje opodstatnenie. Doterajšie skúsenosti nás presviedčajú, že najriskantnejšie toky sa nachádzajú v povodí riek Bodrog, Hornád, Bodva, Dunajec a Poprad. Dokazujú to aj povodne z ostatných desaťročí. Severovýchodné Slovensko má pre asi 1 milión obyvateľov jediný vodný zdroj – vodnú nádrž Starina. Z pohľadu krízového riadenia je tento stav problematický a sú navrhnuté dve nové vodárenské nádrže v okolí miest Bardejov a Levoča,( Lukov a Tichý potok ) ktoré by strategický zdroj zaistili v prípade zmeny klímy ale aj v prípade krízového stavu na jedinej využívanej nádrži. Je potrebné vytvoriť metodiku na posúdenie potreby významu alebo nádrže. Súčasťou posúdenia bude aj krajinno – ekologická analýza návrhu. Vodárenská nádrž Tichý Potok je veľkokapacitný zdroj pitnej vody pre východoslovenskú vodárenskú sústavu, najmä krajské mestá Prešov a Košice. V súčasnosti sa nedostatok pitnej vody v týchto mestách kompenzuje dodávkami zo systému vodnej nádrži Starina. Vodárenská nádrž Lukov je zaradená v kategórii „B“ s časovým horizontom výstavby 25 rokov. Profil vodnej nádrže Lukov je situovaný na Topli v rkm cca 125,100 (kóta max. hladiny nádrže je uvažovaná 504,0 m n. m., celkový objem 22,5 mil. m3 a zatopená plocha 98 ha.) • Analýza súčasného stavu využitia vôd vodárenských nádrží pre zásobovanie pitnou vodou • Klasifikácia rizík spojených s povrchovými vodnými zdrojmi pre verejné zásobovanie pitnou vodou • Analýza potreby a významu navrhovaných vodárenských nádrží na severovýchode Slovenska . Adaptácia vodárenských sústav na zmenu klímy a jej pôsobenie na povrchové vodné zdroje • Návrh metodického postupu pre zhodnotenie ekologicko - hospodárskeho a strategického významu vybudovaných a plánovaných vodárenských nádrží. • Overenie metodického postupu a spracovanie analýzy pre vodnú nádrž Starina a plánované nádrže Tichý potok


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo