Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanie
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Abstrakt:
Skúmanie interakcie povrchových a podzemných vôd vyžaduje poznanie zákonitostí prúdenia ako povrchových, tak podzemných vôd. Ich vzájomné ovplyvňovanie je možné skúmať metódami štatistickej analýzy, i pomocou aplikácie hydrodynamických simulačných modelov. Práca bude riešiť problém vzájomnej interakcie hladinového režimu povrchových a podzemných vôd pri aplikácii progresívnych metód a prostriedkov a pri alternatívnom stave zanesenia dna povrchového toku. Predpokladá sa, že riešenie problému bude zamerané na vybraný región so systémom povrchových tokov/kanálov a môže v sebe zahŕňať kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku problému. Na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa predpokladá sformulovanie empirických vzťahov pre určenie miery redukcie alebo nárastu množstva infiltrovanj vody z/do povrchového toku do/z okolitej podzemnej vody ak dnový sediment bude určitého zrnitostného zloženia, príp. aká hrúbka dnových sedimentov sa považuje už za kritickú pre interakciu povrchových a podzemných vôd pre nami vybrané lokality.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KId krajinné inžinierstvo