Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokoch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Abstrakt: Minimalizácia znečisťovania, resp. odstraňovanie znečistenia z povrchových tokov je stále aktuálnou témou, ktorej sa treba venovať. Cieľom práce bude preukázať, do akej miery ovplyvňujú proces transportu znečistenia v povrchových tokoch meniace sa hydromorfologické a hydrodynamické parametre tokov. Simulačné modely sú veľmi užitočným nástrojom pri riešení týchto úloh. Použitím numerického modelovania je možné posúdiť rôzne situácie šírenia znečisťujúcich látok v tokoch (od bežného vypúšťania odpadových vôd až po havarijný únik toxických látok), a to bez priameho poškodenia životného prostredia. Predpokladom ich aplikácie sú však korektné vstupné údaje, a to hydromorfologické, hydrodynamické a disperzné parametre povrchového toku. Obsahom práce budú terénne merania za účelom získania vstupov do modelov, ako aj následné numerické simulácie alternatívnych prípadov zdrojov znečistenia so sumárnou analýzou výsledkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo