Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľompredkladanej bakalárskej práce je vyhodnotiť základné morfometrické arametre a parametre trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prešov a Sabibnov vo vzťahu k veku jeleňov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia