Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľompredkladanej bakalárskej práce je vyhodnotiť základné morfometrické arametre a parametre trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prešov a Sabibnov vo vzťahu k veku jeleňov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia