Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Sezónne zmeny zloženia ovčieho mlieka dojných a kombinovaných plemien na Slovensku (externá forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude analyzovať vplyv štádia laktácie a sezónnych faktorov špecializovaných dojných plemien (lacon, slovenská dojná ovca/ a kombinovaných plemien (zošľachtená valaška, cigája/ na množstvo a kvalitu ovčieho mlieka. Kvalitatívne parametre budú zamerané na obsah základných zložiek mlieka, výnos syreniny, zastúpenie omega 6 a omega3 mastných kyselín. Experimenty sa uskutočnia v 4 chovoch dojných plemien oviec s minimálnou veľkosťou 100 ks dojených bahníc. Výber stád bude zameraný na chov štyroch sledovaných plemien v porovnateľných prírodných a produkčných podmienkach. Kvantitatívne ukazovatele budú stanovené v mesačných intervaloch od začiatku do konca dojnej sezóny na základe veľkosti denného pôdoja stáda v prepočte na 1 dojenú bahnicu. V bazénovej vzorke bude v laboratóriách SPU stanovený obsah tuku, bielkovín, laktózy, beztukovej sušiny, celkový počet mikroorganizmov a v tuku stanovený podiel omega 6 a omega 3 mastných kyselín. Výťažnosť syreniny bude stanovená na základe množstva vyťaženého hrudkového syra po 24 hodinách zrenia v prepočte na 1 bahnicu pri kontrolnom dennom pôdoji. Výťažnosť bude korigovaná koeficientom stanoveným kontrolným syrením v mesiaci jún v laboratórnych podmienkach v porovnaní s dosiahnutou výťažnosťou v praktických podmienkach. Korekčný koeficient bude vypočítaný pre každý experimentálny chov. Dosiahnuté výsledky umožnia odhadnúť vplyv zmeny úžitkového typu na kvalitu a výťažnosť ovčieho mlieka, posúdiť adaptáciu introdukovaného dojného plemena na podmienky Slovenska a budú využité v šľachtení dojných plemien oviec v rámci ZCHOK na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SZP špeciálna živočíšna produkcia