Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kvalita hovädzieho mäsa v ekologickej a konvenčnej výrobe (externá forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude experimentálne overiť vplyv ekologického systému živočíšnej výroby na kvalitu mäsa výkrmového dobytka. Kvalita mäsa sa bude hodnotiť z hľadiska jatočného zloženia tiel a pretučnenia výkrmového dobytka pri porážke v hmotnosti 550 až 650 kg, z hľadiska chemického zloženia vzoriek mäsa z vysokej roštenky pri odbere trojrebria, a z hľadiska obsahu cudzorodých látok v mäse a v tuku porážaných zvierat. Vplyv pastevného systému výživy v ekologickom chove bude hodnotený na základe podielu intramuskulárneho tuku, cholesterolu a podielu omega 6 a omega 3 mastných kyselín v tuku. Výskyt cudzorodých látok bude orientovaný na prítomnosť reziduí antibiotík a dezinfekčných prostriedkov. Do experimentu bude zaradených 20 ks býkov vybraného výkrmového plemena z konvenčného a 20 ks býkov z ekologického výkrmu. Zvieratá budú porážané na vybranom modernom bitúnku v SR. Na základe analýzy výsledkov bude možné definovať benefity, resp. rozdielnosti získanej kvality jatočného dobytka v ekologickom systéme výroby z pohľadu spotrebiteľa.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SZP špeciálna živočíšna produkcia