Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Hodnotenie vhodnosti druhovej skladby rastlín pre funkčné kategórie plôch zelene v podmienkach slovenského vidieka
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Drevinová skladba drevín na slovenskom vidieku je v súčasnosti odzrkadlením historického vývoja sídiel a spoločenského využívania územia. V súvislosti s globalizáciou sa stáva vidiek neosobným voči vlastnej identite. S tým súvisí aj súčasný stav zelene vo vidieckom priestore. Metodické usmernenie, ako praktický výstup dizertačnej práce, prispeje k optimálnemu výberu vhodných druhov rastlín pri revitalizácii vidieckych priestranstiev. Cieľom práce je vypracovanie metodiky výberu optimálnej skladby rastlín v katastrálnych územiach vidieckych sídiel, ktorá bude využívaná pre územie SR. Bude zohľadňovať kultúrne, estetické a historické súvislosti za akceptácie stávajúcich ekologicko-environmentálnych vplyvov. Práca prinesie organizáciu a usmernenie výberu druhovej skladby rastlín v zmysle ich novej agroklimatickej rajonizácie, čo v dôsledku nastúpenej klimatickej zmeny v našich podmienkach absentuje. Odporúčania budú zohľadňovať novodobé trendy v tvorbe plôch zelene v podmienkach slovenskej vidieckej krajiny ako aj dostupnosť sortimentu zo škôlkársko-pestovateľských firiem v rámci EÚ.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-ARd záhradná a krajinná architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --