Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Hodnotenie vhodnosti druhovej skladby rastlín pre funkčné kategórie plôch zelene v podmienkach slovenského vidieka
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Summary:
Drevinová skladba drevín na slovenskom vidieku je v súčasnosti odzrkadlením historického vývoja sídiel a spoločenského využívania územia. V súvislosti s globalizáciou sa stáva vidiek neosobným voči vlastnej identite. S tým súvisí aj súčasný stav zelene vo vidieckom priestore. Metodické usmernenie, ako praktický výstup dizertačnej práce, prispeje k optimálnemu výberu vhodných druhov rastlín pri revitalizácii vidieckych priestranstiev. Cieľom práce je vypracovanie metodiky výberu optimálnej skladby rastlín v katastrálnych územiach vidieckych sídiel, ktorá bude využívaná pre územie SR. Bude zohľadňovať kultúrne, estetické a historické súvislosti za akceptácie stávajúcich ekologicko-environmentálnych vplyvov. Práca prinesie organizáciu a usmernenie výberu druhovej skladby rastlín v zmysle ich novej agroklimatickej rajonizácie, čo v dôsledku nastúpenej klimatickej zmeny v našich podmienkach absentuje. Odporúčania budú zohľadňovať novodobé trendy v tvorbe plôch zelene v podmienkach slovenskej vidieckej krajiny ako aj dostupnosť sortimentu zo škôlkársko-pestovateľských firiem v rámci EÚ.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-GLA Garden and Landscape Architecture