Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie vhodnosti druhovej skladby rastlín pre funkčné kategórie plôch zelene v podmienkach slovenského vidieka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Drevinová skladba drevín na slovenskom vidieku je v súčasnosti odzrkadlením historického vývoja sídiel a spoločenského využívania územia. V súvislosti s globalizáciou sa stáva vidiek neosobným voči vlastnej identite. S tým súvisí aj súčasný stav zelene vo vidieckom priestore. Metodické usmernenie, ako praktický výstup dizertačnej práce, prispeje k optimálnemu výberu vhodných druhov rastlín pri revitalizácii vidieckych priestranstiev. Cieľom práce je vypracovanie metodiky výberu optimálnej skladby rastlín v katastrálnych územiach vidieckych sídiel, ktorá bude využívaná pre územie SR. Bude zohľadňovať kultúrne, estetické a historické súvislosti za akceptácie stávajúcich ekologicko-environmentálnych vplyvov. Práca prinesie organizáciu a usmernenie výberu druhovej skladby rastlín v zmysle ich novej agroklimatickej rajonizácie, čo v dôsledku nastúpenej klimatickej zmeny v našich podmienkach absentuje. Odporúčania budú zohľadňovať novodobé trendy v tvorbe plôch zelene v podmienkach slovenskej vidieckej krajiny ako aj dostupnosť sortimentu zo škôlkársko-pestovateľských firiem v rámci EÚ.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARD záhradná a krajinná architektúra