Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Uplatnenie domácich druhov kvitnúcich bylín v podmienkach slovenského vidieka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Prirodzené a poloprirodzené trávne spoločenstvá patria v strednej Európe medzi ekosystémy s najbohatšou druhovou diverzitou. Na Slovensku je evidovaných cca 858 601 ha lúk a pasienkov (www.environportal.sk, 27.2.2019). Okrem nepriameho vplyvu ľudskej činnosti na zmenu druhového zloženia porastu je evidentná ľudská činnosť, ktorá výrazne pozmenila ich druhové zloženie. Značná časť týchto trvalých trávnych porastov (TTP) je opustená, bez údržby. Cieľom práce je identifikácia modelových území, ich rozbor a hodnotenie za účelom uplatnenia optimálnej druhovej skladby trávo bylinného spoločenstva pre realizáciu nových plôch zelene v kontaktných zónach suburbánnych sídelných štruktúr v podmienkach slovenského vidieka. Zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského hľadiska: Pri výstavbe nových suburbánnych štruktúr vo vidieckej krajine na Slovensku, ktorá predstavuje cca 50% územia, je aj z ekologicko –environmentálnych dôvodov žiaduce riešiť ich začlenenie a prepojenie s konkrétnym krajinným zázemím. Kvetnaté lúky sa tak môžu stať významným krajinotvorným prvkom podporujúci biodiverzitu, kultúrnu hodnotu a estetickú úroveň prostredia. Zo skúmaného sortimentu miestnych kvitnúcich bylín sa tiež predpokladá stanovenie sortimentu (zmesi druhov) pre uplatnenie v trvalkových kompozíciách v intravilánoch modelových sídiel.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARD záhradná a krajinná architektúra