Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovania
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Abstrakt: Výkony, ktoré dosahuje odvetvie cestovný ruch v jednotlivých regiónoch SR, sú rozdielne. Súvisia predovšetkým s odlišnými predpokladmi regiónov pre rozvoj cestovného ruchu (primárna a sekundárna ponuka), ale sú odrazom aj rôznych trendov a zmien v spotrebiteľskom správaní návštevníkov. Identifikácia súčasného stavu, ako aj poznanie príčin rozdielnych výkonov cestovného ruchu sú dôležité pre strategické plánovanie a nastavenie politiky cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni. Regionálne stratégie rozvoja cestovného ruchu by mali vychádzať z exaktného merania výkonov v cestovnom ruchu. V tejto súvislosti, cieľom dizertačnej práce je navrhnúť vhodný systém merania výkonov odvetvia cestovný ruch na regionálnej úrovni, ktorý by sa stal východiskom pre tvorbu stratégií cestovného ruchu na regionálnej úrovni. Jedným z parciálnych cieľov je aj vzájomné porovnanie výkonov cestovného ruchu v jednotlivých krajoch SR a návrh odporúčaní pre politiku cestovného ruchu. Téma dizertačnej práce nadväzuje na projekt KEGA 047SPU-4/2018 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka