Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Rozvoj duševného vlastníctva vo vidieckych regiónoch
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Abstrakt: Duševné vlastníctvo predstavuje nehmotné aktívum, ktoré významne prispieva k ekonomickému rastu, kultúrnemu a sociálnemu rozvoju krajín. Je dôležitým nástrojom na podporu inovácií, ktoré predstavujú z pohľadu teórie endogénneho rastu jeden z najdôležitejších faktorov regionálneho rozvoja. Dizertačná práca sa zameria na zhodnotenie rozvoja duševného vlastníctva (vynálezov, dizajnov, ochranných známok, zemepisných označení) v slovenských vidieckych regiónoch s cieľom identifikovať potenciálne faktory, ktoré ovplyvňujú úroveň využívania inštitútov duševného vlastníctva. Základnými informačnými databázami budú registre predmetov duševného vlastníctva vedených ÚPV SR, EUIPO a Európskou komisiou, databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky týkajúce sa výberu ekonomických, sociálnych a kultúrnych indikátorov rozvoja vidieka. Z vedeckých metód sa využijú najmä metódy formálno – právne a logické na analýzu právnych predpisov týkajúcich sa predmetov duševného vlastníctva, ako aj matematicko-štatistické metódy na vyhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich rozvoj duševného vlastníctva na vidieku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka