Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Hodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Abstrakt:
Pestovanie zahraničných odrôd rýchlorastúcich drevín a energetických bylín v poľnohospodárskej krajine v rámci Slovenska je späté s niekoľkými nedoriešenými otázkami, ako napr. vplyv porastov na miestnu rozmanitosť druhov rastlín (buriny, invázne rastliny) a živočíchov (vtáctvo, hmyz), interakcie so zavlečenými cudzokrajnými alebo domácimi chorobami a škodcami, možnosti úniku génov do domácich genotypov príbuzných druhov a pod. Z produkčno-ekologického a ekofyziologického hľadiska je to aj potenciálny problém úspešnej adaptácie cudzokrajných odrôd na pôdno-klimatické podmienky Slovenska. Podľa pracovnej hypotézy tejto práce mnohé zo spomínaných faktorov by bolo možné eliminovať (celkom alebo čiastočne) zavedením domácich klonov alebo pôvodných prírodných genotypov energetických drevín do komerčného pestovania. Cieľom práce je experimentálne overenie možnosti poľného pestovania porastov vŕb domáceho pôvodu v definovaných environmentálno-ekologických limitoch prostredia (v etape zakladania porastu do veku 1 resp. 2 rokov). V závere práce budú interpretované funkčné vzťahy zistených stavov a procesov v kontexte ekologických a environmentálnych premenných prostredia. Pre porovnanie budú slúžiť kontrolné porasty zahraničných odrôd. Produkčné parametre budú vyhodnotené štatisticky, vzťah ekologických, environmentálnych, produkčných, resp. dendrometrických a morfometrických parametrov bude korelovaný s využitím multivariačnej analýzy (analýza hlavných komponentov, kanonická korešpondenčná analýza atď.) a výsledky budú overované permutačným testom Monte Carlo.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM environmentálny manažment