Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Hodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie
State of topic: approved (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Summary: Pestovanie zahraničných odrôd rýchlorastúcich drevín a energetických bylín v poľnohospodárskej krajine v rámci Slovenska je späté s niekoľkými nedoriešenými otázkami, ako napr. vplyv porastov na miestnu rozmanitosť druhov rastlín (buriny, invázne rastliny) a živočíchov (vtáctvo, hmyz), interakcie so zavlečenými cudzokrajnými alebo domácimi chorobami a škodcami, možnosti úniku génov do domácich genotypov príbuzných druhov a pod. Z produkčno-ekologického a ekofyziologického hľadiska je to aj potenciálny problém úspešnej adaptácie cudzokrajných odrôd na pôdno-klimatické podmienky Slovenska. Podľa pracovnej hypotézy tejto práce mnohé zo spomínaných faktorov by bolo možné eliminovať (celkom alebo čiastočne) zavedením domácich klonov alebo pôvodných prírodných genotypov energetických drevín do komerčného pestovania. Cieľom práce je experimentálne overenie možnosti poľného pestovania porastov vŕb domáceho pôvodu v definovaných environmentálno-ekologických limitoch prostredia (v etape zakladania porastu do veku 1 resp. 2 rokov). V závere práce budú interpretované funkčné vzťahy zistených stavov a procesov v kontexte ekologických a environmentálnych premenných prostredia. Pre porovnanie budú slúžiť kontrolné porasty zahraničných odrôd. Produkčné parametre budú vyhodnotené štatisticky, vzťah ekologických, environmentálnych, produkčných, resp. dendrometrických a morfometrických parametrov bude korelovaný s využitím multivariačnej analýzy (analýza hlavných komponentov, kanonická korešpondenčná analýza atď.) a výsledky budú overované permutačným testom Monte Carlo.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EM Environmental Management