Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie ekologických a environmentálnych aspektov pestovania domácich prírodných klonov (genotypov) rýchlorastúcich drevín rodu Salix za účelom získavania energie
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Abstrakt: Pestovanie zahraničných odrôd rýchlorastúcich drevín a energetických bylín v poľnohospodárskej krajine v rámci Slovenska je späté s niekoľkými nedoriešenými otázkami, ako napr. vplyv porastov na miestnu rozmanitosť druhov rastlín (buriny, invázne rastliny) a živočíchov (vtáctvo, hmyz), interakcie so zavlečenými cudzokrajnými alebo domácimi chorobami a škodcami, možnosti úniku génov do domácich genotypov príbuzných druhov a pod. Z produkčno-ekologického a ekofyziologického hľadiska je to aj potenciálny problém úspešnej adaptácie cudzokrajných odrôd na pôdno-klimatické podmienky Slovenska. Podľa pracovnej hypotézy tejto práce mnohé zo spomínaných faktorov by bolo možné eliminovať (celkom alebo čiastočne) zavedením domácich klonov alebo pôvodných prírodných genotypov energetických drevín do komerčného pestovania. Cieľom práce je experimentálne overenie možnosti poľného pestovania porastov vŕb domáceho pôvodu v definovaných environmentálno-ekologických limitoch prostredia (v etape zakladania porastu do veku 1 resp. 2 rokov). V závere práce budú interpretované funkčné vzťahy zistených stavov a procesov v kontexte ekologických a environmentálnych premenných prostredia. Pre porovnanie budú slúžiť kontrolné porasty zahraničných odrôd. Produkčné parametre budú vyhodnotené štatisticky, vzťah ekologických, environmentálnych, produkčných, resp. dendrometrických a morfometrických parametrov bude korelovaný s využitím multivariačnej analýzy (analýza hlavných komponentov, kanonická korešpondenčná analýza atď.) a výsledky budú overované permutačným testom Monte Carlo.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM environmentálny manažment