Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zhodnotenie vplyvu agrodotácií na štruktúru poľnohospodárskych podnikov v SR a využívanie pôdneho fondu
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je práce je vytvoriť optimalizačný model, ktorý na úrovni jednotlivých fariem simuluje zmeny v agrodotačnej politike, a následne analyzuje štrujkturálne zmeny v sektore, hlavne čo sa týka, prijímov, produkcie, geografického rozloženia fariem a diverzifikačných projektov. Model porovnáva súčasný stav poľnohospodárstva na Slovensku, v podobe základného scenára s výsledkami simulácii pre jednotlivé zmeny v agrodotáciách. Tie môžu súvisieť s národnou dotačnou politikou, spoločou poľnohospodárskou politikou EU alebo lokálnymi a súkromnými grantmi a schémami. Lineárne progmanovanie taktiež umožňuje analýzu efektívnosti jednotlivých dotačných schém, čo môže mať dôležité implikácie čo sa týka znalostného hospodárstva, úspešnosti jednotlivých projektov, vplyvov trhových mechanizmov alebo korupcie. Výsledkom bude typologická klasifikácia fariem, na základe ich závislosti od dotačných schém, ich možnej reakcie na simulované zmeny a ich spôsobu využívania pôdy. Tieto parametre budú taktiež hodnotené podľa geografickej lokality fariem, ich ekonomickej veľkosti a typu produkcie. Výsledky tejto práce môžu byť použité na usmernenie budúcich agrodotačných schém, projektov regionálneho rozvoja alebo environmentálnych opatrení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka