Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Manažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania vo vidieckom priestore
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Abstrakt: Dizertačná práca sa zameriava na nové formy podnikateľských subjektov – inovatívne malé a stredné podniky a start-upy pôsobiace vo vidieckom priestore. Cieľom predkladanej dizertácie je odkryť manažérske, marketingové a ďalšie nástroje využívané v manažmente rozvoja u inovatívnych a start-upových foriem podnikania, nakoľko tieto formy podnikania môžu mať preukazný vplyv na miestny regionálny rozvoj. Čiastkovými cieľmi plánovaného výskumu sú: identifikovať kľúčové manažérske nástroje používané pri riadení inovatívnych a start-upových podnikov; identifikovať determinanty, ktoré pozitívne podporujú inovačnú činnosť podnikov a determinanty, ktoré sú bariérami inovačnej činnosti podnikov; vytipovať tie faktory viažúce sa na inovácie, ktoré prispievajú k rozvoju daného regiónu, v ktorom pôsobia. Dizertačná práca vyústi do súboru návrhov a opatrení, ktoré spoločne vytvoria model podpory rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania s pozitívnym vplyvom na rozvoj regiónov. Previazanosť na projekt: Projekt VEGA 1/0813/19 Manažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a overenie konceptu INMARK zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --