Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Regionálna a komunálna podpora malého a stredného podnikania
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Abstrakt: Dizertačná práca sa orientuje na zaujímavú, avšak vo výskumoch zanedbávanú oblasť podnikateľskej činnosti a jej podpory na miestnej a regionálnej úrovni. Cieľom doktorandskej dizertačnej práce je preskúmať súčasný stav v oblasti nástrojov využívaných v regionálnej a komunálnej podpore podnikania a navrhnúť sústavu nástrojov, ktoré prinesú účinnú formu podpory podnikania na tejto úrovni. Dizertant bude problematiku skúmať prierezovo z pohľadu: národohospodárskeho, regionálnej ekonomiky, podnikovej ekonomiky. Výsledky dosiahnuté v dizertačnej práci môžu prispieť k účinnej podpore podnikateľských subjektov, k vyššej miere vidieckej zamestnanosti, k implementácii inovácií a pod. Výsledky môžu tiež slúžiť ako odporúčania pre štátne orgány pôsobiace na úseku podpory podnikania, regionálneho rozvoja alebo pre regionálnu a miestnu samosprávu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka