Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sociálne podnikanie ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja regiónov
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Abstrakt: Doktorandská dizertačná práca sa venuje špecifickej problematike oblasti podnikateľskej činnosti, v ktorej sa podnikanie prelína s upokojovaním sociálnych potrieb. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať aktuálnu situáciu v oblasti sociálneho podnikania vo vidieckom priestore, komparovať teoreticko-metodologické prístupy k sociálnemu podnikaniu v kontexte trvalo-udržateľného rozvoja regiónov. Dizertačná práca vyústi do koncipovania modelu efektívne fungujúceho sociálneho podnikania, ktorý by mohol byť integrovaný ako jeden z nástrojov pre rozvoj regiónov SR. Výsledky dizertačnej práce môžu byť použité v oblasti návrhov a profesionálneho poradenstva pre oblasť sociálneho podnikania alebo návrhov opatrení pre ústredné orgány.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka