Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Prejavy sucha a adaptačné stratégie k zmierneniu dôsledkov sucha na poľnohospodársky využívanú krajinu na Slovensku
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Abstrakt: • Práca vychádza z modelového riešenia výskytu sucha v systéme pôda-porast-atmosféra v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku • Parametrizácia modelu bude vychádzať z výsledkov meraní na SPU a spolupracujúcich výskumných pracovísk • Podmienky meniacej sa klímy (teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, globálne žiarenie, atmosférické zrážky) sú definované na základe výstupov GCM z vysokým rozlíšením • Priestorová analýza výsledkov bude realizovaná pomocou GIS. • Kvantifikácia vodnej bilancii krajiny umožní stanoviť efektívny výber plodín do osevných postupov, termínu závlah a veľkosti závlahovej dávky • Na základe sezónnej dynamiky pôdnej vlahy, bilancie uhlíka a dusíka v pôde bude možné navrhnúť systém hospodárenia v poľnohospodársky využívanej krajine s cieľom trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodársky využívanej krajiny • Na základe modelovania v systéme pôda-porast-atmosféra budú navrhnuté možné adaptačné opatrenia k využitiu pozitívnych a zmiernenie negatívnych dôsledkov zmien klímy


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM environmentálny manažment