Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na Slovensku
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Abstrakt:
• Práca vychádza z modelových poľnohospodárskych subjektov a spolupracujúcich výskumných pracovísk, ako aj z podkladov štatistiky v SR, • Priestorová analýza výsledkov bude realizovaná pomocou GIS. . • Kvantifikácia umožní stanoviť parametre rôznych spôsobov obhospodarovania vinohradov • Na základe sezónnej dynamiky pôdnej vlahy, bilancie uhlíka a dusíka v pôde bude možné navrhnúť systém hospodárenia v poľnohospodársky využívanej krajine s cieľom trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodársky využívanej krajiny • Na základe analýzy budú vyhodnotené jednotlivé ekosystémové služby a navrhnuté možné adaptačné opatrenia k využitiu pozitívnych a zmiernenie negatívnych dôsledkov zmien klímy


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.