Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Výskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácie
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude realizovaný komplexný výskum parametrov ovplyvňujúcich tvorbu bioplynu pri suchej fermentácii využijúc experimentálny bioreaktor. Bude riešený komparačný výskum zameraný na zhodnotenie vplyvu zloženia vstupného biologicky rozložiteľného materiálu na množstvo a kvalitu produkovaného bioplynu. Výstupom práce budú odporúčania na zefektívnenie procesu výroby bioplynu technológiou suchej fermentácie zamerané ako na zloženie vstupnej biomasy, tak aj na určujúce parametre samotného procesu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM environmentálny manažment