Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Výskum možností biochemickej konverzie odpadovej biomasy technológiou suchej fermentácie
State of topic: approved (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Summary:
V práci bude realizovaný komplexný výskum parametrov ovplyvňujúcich tvorbu bioplynu pri suchej fermentácii využijúc experimentálny bioreaktor. Bude riešený komparačný výskum zameraný na zhodnotenie vplyvu zloženia vstupného biologicky rozložiteľného materiálu na množstvo a kvalitu produkovaného bioplynu. Výstupom práce budú odporúčania na zefektívnenie procesu výroby bioplynu technológiou suchej fermentácie zamerané ako na zloženie vstupnej biomasy, tak aj na určujúce parametre samotného procesu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EM Environmental Management