Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Verifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude realizovaný výskum vhodnosti vybraných druhov rýchlorastúcich drevín na produkciu biopalív termochemickou konverziou využívajúc zariadenie nainštalované v Laboratóriu VC AgroBioTech. Pozornosť bude venovaná aj spracovaniu vhodných metodík posudzovania kvality vyprodukovaného bioplaliva v tekutej, plynnej aj tuhej podobe.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM environmentálny manažment