Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Verifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.
State of topic: approved (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Summary: V práci bude realizovaný výskum vhodnosti vybraných druhov rýchlorastúcich drevín na produkciu biopalív termochemickou konverziou využívajúc zariadenie nainštalované v Laboratóriu VC AgroBioTech. Pozornosť bude venovaná aj spracovaniu vhodných metodík posudzovania kvality vyprodukovaného bioplaliva v tekutej, plynnej aj tuhej podobe.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EM Environmental Management