Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Verifikácia vhodnosti metódy nízkoteplotnej termochemickej konverzije vybraných druhov biomasy na biopalivá.
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Abstrakt: V práci bude realizovaný výskum vhodnosti vybraných druhov rýchlorastúcich drevín na produkciu biopalív termochemickou konverziou využívajúc zariadenie nainštalované v Laboratóriu VC AgroBioTech. Pozornosť bude venovaná aj spracovaniu vhodných metodík posudzovania kvality vyprodukovaného bioplaliva v tekutej, plynnej aj tuhej podobe.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-EM environmentálny manažment