Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Držba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidieka
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Vedeckým cieľom dizertačnej práce je zmapovať držbu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska, identifikovať a zhodnotiť najčastejšie problémy súvisiace s držbou poľnohospodárskej pôdy a na základe získaných skutočností zistiť do akej miery držba poľnohospodárskej pôdy ovplyvňuje rozvoj vidieka. Zo všeobecne formulovaného vedeckého cieľa vyplývajú parciálne ciele, ktoré bude nevyhnutné uskutočniť pre dosiahnutie cieľa dizertačnej práce v sledovaných regiónoch: - analýzu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde; - zmapovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou; - zistiť účel, na aký sa predaná poľnohospodárska pôda využíva vo vybranom regióne; - zistiť, aká bola zamestnanosť pred zmenou vlastníctva a po zmene vlastníctva k poľnohospodárskej pôde; - identifikovať bariéry trhu s poľnohospodárskou pôdou vzhľadom k rozvoju vidieka; - identifikovať faktory, ktoré pri prevode vlastníctva a pri zmene užívateľa poľnohospodárskej pôdy ovplyvňujú rozvoj vidieka. Výsledkom dizertačnej práce bude návrh systémových opatrení v oblasti držby poľnohospodárskej pôdy, ktoré pozitívne ovplyvnia rozvoj vidieka. Pri spracovaní dizertačnej práce sa využijú aktuálne dostupné údaje štatistického úrade SR a informačné listy MPaRV SR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka