Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Držba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidieka
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Law - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Summary:
Vedeckým cieľom dizertačnej práce je zmapovať držbu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska, identifikovať a zhodnotiť najčastejšie problémy súvisiace s držbou poľnohospodárskej pôdy a na základe získaných skutočností zistiť do akej miery držba poľnohospodárskej pôdy ovplyvňuje rozvoj vidieka. Zo všeobecne formulovaného vedeckého cieľa vyplývajú parciálne ciele, ktoré bude nevyhnutné uskutočniť pre dosiahnutie cieľa dizertačnej práce v sledovaných regiónoch: - analýzu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde; - zmapovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou; - zistiť účel, na aký sa predaná poľnohospodárska pôda využíva vo vybranom regióne; - zistiť, aká bola zamestnanosť pred zmenou vlastníctva a po zmene vlastníctva k poľnohospodárskej pôde; - identifikovať bariéry trhu s poľnohospodárskou pôdou vzhľadom k rozvoju vidieka; - identifikovať faktory, ktoré pri prevode vlastníctva a pri zmene užívateľa poľnohospodárskej pôdy ovplyvňujú rozvoj vidieka. Výsledkom dizertačnej práce bude návrh systémových opatrení v oblasti držby poľnohospodárskej pôdy, ktoré pozitívne ovplyvnia rozvoj vidieka. Pri spracovaní dizertačnej práce sa využijú aktuálne dostupné údaje štatistického úrade SR a informačné listy MPaRV SR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-IRV Integrated Rural Development