Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Držba poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska a jej vplyv na rozvoj vidieka
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Abstrakt: Vedeckým cieľom dizertačnej práce je zmapovať držbu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch Slovenska, identifikovať a zhodnotiť najčastejšie problémy súvisiace s držbou poľnohospodárskej pôdy a na základe získaných skutočností zistiť do akej miery držba poľnohospodárskej pôdy ovplyvňuje rozvoj vidieka. Zo všeobecne formulovaného vedeckého cieľa vyplývajú parciálne ciele, ktoré bude nevyhnutné uskutočniť pre dosiahnutie cieľa dizertačnej práce v sledovaných regiónoch: - analýzu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde; - zmapovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou; - zistiť účel, na aký sa predaná poľnohospodárska pôda využíva vo vybranom regióne; - zistiť, aká bola zamestnanosť pred zmenou vlastníctva a po zmene vlastníctva k poľnohospodárskej pôde; - identifikovať bariéry trhu s poľnohospodárskou pôdou vzhľadom k rozvoju vidieka; - identifikovať faktory, ktoré pri prevode vlastníctva a pri zmene užívateľa poľnohospodárskej pôdy ovplyvňujú rozvoj vidieka. Výsledkom dizertačnej práce bude návrh systémových opatrení v oblasti držby poľnohospodárskej pôdy, ktoré pozitívne ovplyvnia rozvoj vidieka. Pri spracovaní dizertačnej práce sa využijú aktuálne dostupné údaje štatistického úrade SR a informačné listy MPaRV SR.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-IRV integrovaný rozvoj vidieka