Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Produktivita a ekonomika pestovania cereálií v udržateľných systémoch hospodárenia, externá forma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotenie produkčných parametrov cereálií poľnohosp.systémov na ornej pôde s rôznou intenzitou hospodárenia, intenzity vstupov a výstupov, vplyv systému na meniace sa podmienky prostredia vrátane ich interakcií na produktivitu, prvky úrodnosti, ekonomické parametre z hľadiska dlhodobého vývoja a udržateľnosti. V rámci dizertačnej práce je predpoklad riešenia uvedených cieľov v rokoch 1999 - 2019, vrátane účinnosti podpôr spoločnej poľnohospodárskej politiky.Uchádzač má byť absolventom FAPZ, štud, programy zamerané na produkciu rastlín, s výbornou znalosťou jazyka anglického.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VRP všeobecná rastlinná produkcia